IT技能标准 ITSS

日期:2018-05-05

点击次数:6085次

IT职业技能标准 计算机信息系统集成 DB21T1948-2012

IT职业技能标准 数据处理 日文数据录入 DB21T1949-2012

IT职业技能标准 第2部分 职业技能标准•数据处理(日文数据录入)

IT职业技能标准 第2部分:职业技能标准·系统集成

IT行业职业技能 通用要求

IT职业技能标准

友情链接